پرتویی از توصیه های مدیریتی "حضرت علی (ع)" 1-عملی کردن طبق برنامه و زمان: کسی که به کارهای مختلف می پردازد، نقشه ها و پیش بینی هایش به جایی نمی رسد. (حکمت 403 نهج البلاغه) 2-توجه به آموزش و داشتن روح علمی و تحقیق: کتاب خدا را به شما تعلیم دادم، راه و رسم استدلال را به شما آموختم. آنچه نمی شناختید به شما شناساندم. آنچه لقلقه زبانتان بود و از آن آگاه نبودید، با بیان و توضیح خویش مفهوم و به ذائقه فکرتان گوارا ساختم. (خطبه 181 نهج البلاغه) 3- متانت و درنگ در سخن گفتن: متانت و درنگ در سخن گفتن دلیل واقع گویی است. (خطبه 100 نهج البلاغه) 4- پرهیز از مداهنه و تملق و سرکوب آن در خود و دیگران: مداهنه و تملق و چاپلوسی نکنید که شما را به ارتکاب معصیت می کشاند. (خطبه 86 نهج البلاغه) ...